Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Aunsbjerg

Litografi af Aunsbjerg
Efter F. Richardt og T.A. Beckers Prospecter af danske Herregaarde. Kbh. 1844-1854.
Aunsbjerg 11. juni 2003
Aunsbjerg fotograferet under Epoke-redaktionens besøg den 11. juni 2003.


"Steen Steensen Blicher! - og så 'Skytten paa Aunsbjerg', monsieur Guillaume de Martonniere, den franske adelsmand, som en ublid skæbne drev fra det skønne Frankrig til den afsides liggende jyske herrgård, hvor hans tragiske skæbne bragte ham døden, forladt og ene ude på heden. Steen Blicher, den forarmede, men af Gud benådede digter, der i sin barndom oftere, end han ønskede det, måttte opholde sig dér, eller rettere sagt - som han selv siger - måtte lade sig indespærre dér hos grandonklen, etatsråd de Steensen, og hans frue".
    Således indleder arkivar S. Nygård malende og rammende beskrivelsen af Aunsbjerg i Danske Slotte og Herregårde (bind 13, 1966). Og det er da også både Blicher og skytten, vi i dag forbinder med Aunsbjerg, men godsets historie er meget ældre.
    Aunsbjergs historie kan nemlig føres helt tilbage til 1300-tallet. I den ældste kilde, som omtaler Aunsbjerg [Awendsberg] og som er fra 24. februar 1405, hedder det at kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg har svoret evig stilstand og fred over for hr. Jens Andersen af Estrup, ridder, Anders og Lave Jensen angående drabet på disses far, Jens Jensen af Clausholm. Diplomatarium Danicum).

    Men vi skal op i i 1700-tallet, mere præcis 1732, da adelsslægten Rantzau sælger Aunsbjerg til en Steen Jørgensen, før vi kan begynde at knytte forbindelser til det, vi i dag forbinder med Aunsbjerg. Steen Jørgensen døde i 1754, men to år før havde han overdraget Aunsbjerg med 459 tdr. hartkorn for 30.000 Rdl. til sin ældste søn, Steen Steensen - efter Blichers udsagn en godmodig mand, men ikke som sin far en jævn mand. Allerede før sin fars død var Steen Steensen blevet kancelliråd og i 1760 blev han adlet og fik navnet de Steensen. 1793 skiftede Aunsbjerg ejer og gennemløb i en række år en noget omtumlet tilværelse, indtil godset i 1853 blev købt af Peter Christopher de Neergaard. Hovedgård og jorder gennemgik nu en række markante forbedringer, som yderligere tog til, da hans kone, Ida de Neergaard blev enke i 1870. Aunsbjerg var da hun døde i 1907 et fuldt moderne landbrug, da hendes to yngste sønner Harald og Peter Johansen de Neergaard overtog gården. I 1915 blev Peter Johansen de Neergaard, der også var farmaceut og ejer af Odense Løveapotek, enejer.
    Neergaard ejede gården til 1940, hvor den blev overtaget af datteren Bodil Vibeke og hendes mand, den hidtidige leder af gårdens drift, inspektør J. Preetzmann (gift m. Sonja f. Svendsen). Ved opkøb udvidedes gårdens tilliggender til i alt 450 tdr. land agerjord, 50 tdr. land eng, 275 tdr. land skov og 8 huse. Indtil 1954 var familiens kirke, Sjørslev Kirke, også ejet af Aunsbjerg. Sønnen Holger Preetzmann (f. 1961) driver i dag gården.


Danmarkskort med Aunsbjerg Aunsbjerg ligger på vejen mellem Viborg og Silkeborg.

Tilbage
Tilbage til Blichers hovedside


Publiceret 8. februar 2003. Opdateret 1. november 2012.
© Per Hofman Hansen.